Có 1 kết quả:

fá bàn dūn

1/1

fá bàn dūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to punish a student by having him stand in a half-squatting position with arms extended forward