Có 1 kết quả:

fá dān

1/1

fá dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) violation ticket
(2) infringement notice