Có 1 kết quả:

fá kuǎn

1/1

fá kuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fine
(2) penalty
(3) fine (monetary)