Có 1 kết quả:

fá qiú

1/1

fá qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) penalty shot
(2) penalty kick (in sports)