Có 1 kết quả:

fá zhàn

1/1

fá zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be made to stand still as a punishment