Có 1 kết quả:

fá jiǔ

1/1

fá jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drink as the result of having lost a bet