Có 1 kết quả:

fá jīn

1/1

fá jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine
(2) to forfeit