Có 1 kết quả:

fá huán

1/1

fá huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a fine