Có 1 kết quả:

mà niáng

1/1

mà niáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to curse (at sb)
(2) to call sb names