Có 2 kết quả:

bà lebà liǎo

1/2

bà le

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a modal particle indicating (that's all, only, nothing much)

bà liǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a modal particle indicating (don't mind it, ok)