Có 1 kết quả:

bà guān

1/1

bà guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismiss from office
(2) to resign from office

Một số bài thơ có sử dụng