Có 1 kết quả:

bà shì

1/1

bà shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bãi thị