Có 1 kết quả:

bà shì

1/1

bà shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

protest strike by merchants

Một số bài thơ có sử dụng