Có 1 kết quả:

bà shǒu

1/1

bà shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give up