Có 1 kết quả:

bà chù

1/1

bà chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismiss from office
(2) to ban
(3) to reject