Có 1 kết quả:

lí nàn

1/1

lí nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fatality
(2) to die in an accident
(3) to be killed