Có 1 kết quả:

jī bàn

1/1

jī bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trammels
(2) fetters
(3) yoke
(4) to restrain
(5) to hinder
(6) restraint