Có 1 kết quả:

Luó shì jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hyperbolic geometry
(2) Lobachevskian geometry