Có 1 kết quả:

Luó mó nuò suǒ fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765), famous Russian chemist and polymath