Có 1 kết quả:

luó màn shǐ

1/1

luó màn shǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) romance (loanword)
(2) love affair