Có 1 kết quả:

luó màn sī

1/1

luó màn sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

romance (loanword)