Có 1 kết quả:

luó wén yā

1/1

luó wén yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) falcated duck (Anas falcata)