Có 1 kết quả:

Luó shā

1/1

Luó shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Rosa (name)