Có 1 kết quả:

Luó xiāo Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luoxiao Mountains, mountain range straddling the border between Jiangxi and Hunan