Có 1 kết quả:

yáng rù hǔ kǒu

1/1

yáng rù hǔ kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a lamb in a tiger's den (idiom)
(2) fig. to tread dangerous ground