Có 1 kết quả:

yáng nǎi

1/1

yáng nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sheep's milk