Có 1 kết quả:

yáng jiǎo dòu

1/1

yáng jiǎo dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) okra (Hibiscus esculentus)
(2) lady's fingers