Có 1 kết quả:

měi wèi kě kǒu

1/1

měi wèi kě kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delicious
(2) tasty