Có 1 kết quả:

Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ASCII, American Standard Code for Information Interchange