Có 1 kết quả:

Měi guó Guó wù yuàn ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

US Department of State