Có 1 kết quả:

měi miào

1/1

měi miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful
(2) wonderful
(3) splendid