Có 1 kết quả:

měi ní ěr bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Meniere's disease (loss of balance after stroke)