Có 1 kết quả:

měi gǎn

1/1

měi gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sense of beauty
(2) aesthetic perception