Có 1 kết quả:

Měi zhōu wù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) condor
(2) American bald eagle