Có 1 kết quả:

Měi zhōu dà lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Americas
(2) North and South American continents