Có 1 kết quả:

měi yàn

1/1

měi yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful and alluring
(2) glamorous
(3) gorgeous