Có 1 kết quả:

Měi chāo

1/1

Měi chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) US dollar bill
(2) greenback