Có 1 kết quả:

líng yáng

1/1

líng yáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con linh dương

Từ điển Trung-Anh

(1) antelope
(2) CL:隻|只[zhi1]