Có 1 kết quả:

xiū kǒu nán kāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be too embarrassed for words (idiom)