Có 1 kết quả:

xiū chǐ

1/1

xiū chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(a feeling of) shame

Một số bài thơ có sử dụng