Có 1 kết quả:

xiū kuì nán dāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel ashamed (idiom)