Có 1 kết quả:

xiū yú qǐ chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be too shy to speak one's mind (idiom)