Có 1 kết quả:

Qún hóu hóu zú

1/1

Qún hóu hóu zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qauqaut, one of the indigenous peoples of Taiwan