Có 1 kết quả:

qún zhòng tuán tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mass organizations