Có 1 kết quả:

qún yīng huì

1/1

qún yīng huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distinguished gathering
(2) a meeting of heroes