Có 1 kết quả:

yì wù ㄧˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) duty
(2) obligation
(3) CL:項|项[xiang4]
(4) volunteer (work etc)