Có 1 kết quả:

yì jié jīn lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be close friends