Có 1 kết quả:

léi ruò

1/1

léi ruò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frail
(2) weak