Có 1 kết quả:

gēng lí hán qiǔ

1/1

gēng lí hán qiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nothing but herb soup and dry provisions to eat (idiom); to survive on a coarse diet
(2) à la guerre comme à la guerre