Có 1 kết quả:

yǔ guān

1/1

yǔ guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

feathered crest (of bird)